viernes, 21 de diciembre de 2018

HORARIO PRUEBAS DE ACCESO 2019.

0


Horari Proves d’Accés 2019 / Horario Pruebas de Acceso 2019
Convocatòries de juny i juliol / Convocatorias de junio y julio


Dimarts / Martes 4 de juny / junio
2 de juliol / julio
Dimecres / Miércoles 5 de juny / junio
3 de juliol / julio
Dijous / Jueves 6 de juny / junio
4 de juliol / julio

9:30-11:00

HES

CAS
DTE
ECO DIS

11:45-13:15

VAL
BIO
GEO

ING

15:30-17:00
MAT LAT
QUI HAR
FIS HFI CUA
17:45-19:15
MCS FAR
ARE GRI
GEL
ALE FRA
ITA

ASIGNATURA / ASSIGNATURA
CODI CÓDIGO

ASIGNATURA / ASSIGNATURA
CODI CÓDIGO
Alemán / Alemany
ALE

Geología / Geologia
GEL
Artes Escénicas II / Arts Escèniques II
ARE

Griego II / Grec II
GRI
Biología / Biologia
BIO

Historia de la Filosofía / Història de la Filosofia
HFI
Castellano: Lengua y Literatura II / Castellà: Llengua i Literatura II
CAS

Historia del Arte / Història de l’Art
HAR
Cultura Audiovisual II / Cultura Audiovisual II
CUA

Historia de España / Història d’Espanya
HES
Dibujo Técnico II / Dibuix Tècnic II
DTE

Inglés / Anglés
ING
Diseño / Disseny
DIS

Italiano / Italià
ITA
Economía de la Empresa / Economia de l’Empresa
ECO

Latín II / Llatí II
LAT
Física / Física
FIS

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II/ Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II
MCS
Fundamentos del Arte II / Fonaments de l’Art II
FAR

Matemáticas II / Matemàtiques II
MAT
Francés / Francés
FRA

Química / Química
QUI
Geografía / Geografia
GEO

Valenciano: Lengua y Literatura II / Valencià: Llengua i Literatura II
VAL
En cas de solapament d’exàmens en l’horari, el tribunal comunicarà a l’estudiant quin examen es farà en el moment de l’horari i quan es farà l’altre examen coincident.
En caso de solapamiento de exámenes en el horario, el tribunal comunicará al estudiante qué examen se hará en el momento del horario y cuando se hará el otro examen coincidente.

CALENDARIO PAU 2019

0CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA DE JUNY

1.  Inscripció dels estudiants en les PAU: del 24 al 30 de maig (el termini finalitza a les 14 hores del dia 30).
2.  Control de llistats i aules per les universitats: 31 de maig.
3.  Realització dels exàmens de les PAU pels alumnes: 4, 5 i 6 de juny.
4.  Correcció d’exàmens: del 7 al 12 de juny.
5.  Introducció de notes: 13 de juny.
6.  Entrega de notes: 14 de juny a partir de les 14 hores.
7.   Termini per a sol·licitar reclamacions o segones correccions: 17, 18 i 19 de juny (el termini finalitza a les 14 hores del dia 19).
8.  Resolució per la Comissió Gestora de les reclamacions o segones correccions (incloent-hi, si és el cas, la tercera correcció): 21 de juny.
9.  Termini per a sol·licitar reclamacions a les segones correccions (incloent-hi, si és el cas, la tercera correcció): 25, 26 i 27 de juny, (el termini finalitza a les 14 hores del dia 27).
(Per la festivitat del dia 25 en Alacant, en la Universitat d’Alacant, el seu període de reclamacions serà els dies 26, 27 i 28 de juny, el termini finalitzarà a les 14 hores del dia 28)
10.  Resolució per la Comissió Gestora de les reclamacions a les segones correccions (incloent-hi, si és el cas, la tercera correcció): 2 de juliol.
11.  Període de petició de veure exàmens: 3 i 4 de juliol.
12.  Veure exàmens: 8 de juliol.


CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE JULIOL

1.  Inscripció dels estudiants en les PAU: 25 al 27 de juny, (el termini finalitza a les 14 hores del dia 27 de juny).
2.  Control de llistats i aules per les universitats: 28 de juny.
3.  Realització dels exàmens de les PAU pels alumnes: 2, 3 i 4 de juliol.
4.  Correcció d’exàmens: del 5 al 9 de juliol.
5.  Introducció de notes: 10 de juliol.
6.  Entrega de notes: 10 de juliol a partir de les 17 hores.
7.   Termini per a sol·licitar reclamacions o segones correccions: 12, 15 i 16 de juliol (el termini finalitza a les 14 hores del dia 16).
8.  Resolució per la Comissió Gestora de les reclamacions o segones correccions (incloent-hi, si és el cas, la tercera correcció): 18 de juliol.
9.  Termini per a sol·licitar reclamacions a les segones correccions (incloent-hi, si és el cas, la tercera correcció): 19, 22 i 23 de juliol (el termini finalitza a les 14 hores del dia 23).
10.  Resolució per la Comissió Gestora de les reclamacions a les segones correccions (incloent-hi, si és el cas, la tercera correcció): 25 de juliol.
11.  Període de petició de veure exàmens: 26 i 29 de juliol.
12.  Veure exàmens: 30 de juliol.


CALENDARIO PAU 2019

CONVOCATORIA ORDINARIA DE JUNIO

1.   Inscripción de los estudiantes en las PAU: del 24 al 30 de mayo (el plazo finaliza a las 14 horas del día 30).
2.  Control de listados y aulas por las universidades: 31 de mayo.
3.  Realización de los exámenes de las PAU por los alumnos: 4, 5 y 6 de junio.
4.  Corrección de exámenes: del 7 al 12 de junio.
5.  Introducción de notas: 13 de junio.
6.  Entrega de notas: 14 de junio a partir de les 14 horas.
7.    Plazo para solicitar reclamaciones o segundas correcciones: 17, 18 y 19 de junio (el plazo finaliza a las 14 horas del día 19).
8.   Resolución por la Comisión Gestora de las reclamaciones o segundas correcciones (incluyendo, si es el caso, la tercera corrección): 21 de junio.
9.    Plazo para solicitar reclamaciones a las segundas correcciones (incluyendo, si es el caso, la tercera corrección): 25, 26 y 27 de junio, (el plazo finaliza a las 14 horas del día 27).
(Por la festividad del día 25 en Alicante, en la Universitat d’Alacant su período de reclamaciones será los días 26, 27 y 28 de junio, el plazo finalizará a las 14 horas del día 28)
10.     Resolución por la Comisión Gestora de las reclamaciones a las segundas correcciones (incluyendo, si es el caso, la tercera corrección): 2 de julio.
11.  Período de petición de ver exámenes: 3 y 4 de julio.
12.  Ver exámenes: 8 de julio.


CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE JULIO

1.  Inscripción de los estudiantes en las PAU: 25 al 27 de junio, (el plazo finaliza a las 14 horas del día 27 de junio).
2.  Control de listados y aulas por las universidades: 28 de junio.
3.  Realización de los exámenes de las PAU por los alumnos: 2, 3 y 4 de julio.
4.  Corrección de exámenes: del 5 al 9 de julio.
5.  Introducción de notas: 10 de julio.
6.  Entrega de notas: 10 de julio a partir de las 17 horas.
7.  Plazo para solicitar reclamaciones o segundas correcciones: 12,15 y 16 de julio (el plazo finaliza a las 14 horas del día 16).
8.   Resolución por la Comisión Gestora de las reclamaciones o segundas correcciones (incluyendo, si es el caso, la tercera corrección): 18 de julio.
9.    Plazo para solicitar reclamaciones a las segundas correcciones (incluyendo, si es el caso, la tercera corrección): 19, 22 y 23 de julio (el plazo finaliza a las 14 horas del día 23).
10.     Resolución por la Comisión Gestora de las reclamaciones a las segundas correcciones (incluyendo, si es el caso, la tercera corrección): 25 de julio.
11.  Período de petición de ver exámenes: 26 y 29 de julio.
12.  Ver exámenes: 30 de julio.